عـــلــوم تـــجـــربـــی دبیرستان پسرانه سـمـا (دوره اول) كرمان
عـقــل ســالــم در بــدن ســالــم