عـــلــوم تـــجـــربـــی دوره راهــنـــمــــائـــــی مدرسه سـمـا كرمان
عـقــل ســالــم در بــدن ســالــم